Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

17 december 2019

D.044287
Z.016822

Voorstel ingebracht door

R. van Nifterik  

Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en taakveld

S.T. Klein – De Jong
Alle

Onderwerp

Tweemaandsrapportage mei tot en met september 2019

Voorgesteld besluit
1. De tweemaandsrapportage tot en met september 2019 vast te stellen.
2. De bijbehorende negatieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 329.250  op programmaniveau vast te stellen:

 • Mutatie Inwonerszaken: € 465.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:

  a  - €   110.000 (taalniveau) statushouders;
  b + €     40.000 Visie op kerngeircht werken (overhevelingsvoorstel);
  c - €      15.000 Sportakkoord;
  d + €      17.000 Sportbeleid en activering (overhevelingsvoorstel);
  e -  €    245.000 Extra personele inzet Jeugdhulp;
  f  - €       62.000 Burgerzaken reisdocumenten;
  g - €       17.000 Ambulantisering GGZ;
  h - €       75.000 Inkomensregelingen;
  i + €       42.000 Arbeidsparticipatie;
  j + €       50.000 Arbeidsparticiaptie (overhevelingsvoorstel);
  k - €       90.000 Begeleide participatie.

 • Mutatie Ruimte: € 245.750 (voordeel), de incidentele mutaties zijn:

  l + €   14.000 Gymmateiralen gymzalen (overhevelingsvoorstel);
  m - € 360.000 Stijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges;
  n + €  10.000 Woonvisie (overhevelingsvoorstel);
  o  - €   40.500 IBOR Avri straatreiniging;
  p  - € 164.000 IBOR Avri groen;
  q + € 190.000 Sloopkosten dorpshuis het Klokhuis (overhevelingsvoorstel);
  r  + €   40.000 Restantbudget Vastgoednota (overhevelingsvoorstel);
  s + €  353.000 Project Omgevingswet (overhevelingsvoorstel);
  t  + €   77.000 Voorstraat Lienden (overhevelingsvoorstel);
  u + €   43.000 Archeologiebeleid/Erfgoed (overhevelingsvoorstel);
  v + €  26.500 Hogere leges APV;
  w + €   25.000 Stad Buren Koepelvisie (overhevelingsvoorstel);
  x + €    16.500 Lagere OZB grond Doejenburg II;
  y + €    19.750 BTW baten op d eafvalstoffenheffing;
  z + €    15.500 Lagere bijdrage VRGZ;
  aa - €   20.000 Energie eCo Buren.

 • Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de incidentele mutaties zijn:

  bb + € 726.500 Mei- & septembercirculaire;
  cc - €   16.000 Vastgoedinformtie;
  dd + € 175.000 ICT;
  ee - €  50.000 Salariskosten CAO - premie ABP;
  ff  -  €   36.000 Verlofsparen (oude regeling);
  gg + €   25.000 OZB woningen;
  hh -  €   75.000 Storting reserve Informatie- & automatiseringsplan;
  ii   -  €  859.000 Storting reserve Overlopende posten.
3. De onttrekking uit de voorziening Frictiekosten organisatieontwikkeling van € 358.000 te wijzigen in een  onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling.
4. Een extra krediet van € 122.500 beschikbaar te stellen voor rehabilitatiewerkzaamheden  (vervangen totale wegconstructie inclusief fundering).
5. De looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen.
6. Begrotingswijziging 2019, nummer 14 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel
Dit is de tweemaandsrapportage mei t/m september 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met september 2019. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de rest van het jaar. We stellen de gemeenteraad voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.

De totale financiële mutatie in 2019 is € 329.250 negatief. Over het jaar 2019 verwachten we nu een overschot van € 3.000. Er zijn geen structurele financiële ontwikkelingen te melden.

De rapportage kunt u hierraadplegen.

HOOFDLIJNEN

 1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Dit is de derde en laatste tweemaandsrapportage 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën over de maanden mei tot en met september 2019. We houden hierbij rekening met de verplichtingen tot en met het einde van het jaar. We stellen voor de financiële mutaties via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019. U vindt de tweemaandsrapportage (website) via deze link.

Tweemaandsrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren 2018 staat dat de gemeenteraad minimaal twee tussenrapportages en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt.

 1. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met deze rapportage geeft u aan kennis te nemen van de voortgang op beleid en stemt u hiermee in zoals we deze aan u presenteren. Ook neemt u kennis van de punten waarop we bij willen sturen. De bijbehorende begrotingsmutatie stelt u vast. Door deze vast te stellen, nemen we alle financiële effecten uit de rapportage mee in het voortschrijdend saldo van de jaarstukken.

Ook stellen we u voor om de looptijd van het beheerplan Openbare verlichting met een jaar te verlengen. Het beheerplan loopt tot en met 2019. Medio 2020 presenteren we integraal alle beheerplannen openbare ruimte en vastgoed. De beheerplannen tonen effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Het is een document waarin informatie is te vinden hoe wij als gemeente het beheer hebben geregeld. Naast de kwantiteit van het areaal geeft het ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en hoe en wanneer het onderhoud moet worden uitgevoerd. We stellen dus een verlenging van een jaar voor, zodat het beheerplan Openbare verlichting meegenomen kan worden in de integrale afweging.
Daarbij is het beheerplan vijf jaar oud. Een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn om de bijbehorende egalisatievoorziening te handhaven. Daarna moet de voorziening vrijvallen. Dit besluit, samen met gegronde bovenstaande reden, mogen we de voorziening ook een jaar langer handhaven.

 1. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?

Uit deze rapportage blijkt dat het een overschot bij de jaarrekening 2019 € 3.000 bedraagt.

De facturatie van de zorgaanbieders is verwerkt tot en met augustus. De kosten voor de periode van september tot en met december moeten nog verwerkt worden. Indien we de post extrapoleren naar het einde van het jaar dan is het resultaat € 4,7 miljoen conform het bedrag in de begroting.

We hebben in de afgelopen jaren gezien dat zorgaanbieders in de laatste maanden van het jaar meer factureren dan de maanden ervoor. Met de zorgaanbieders is contractueel afgesproken dat zij factureren in de maand nadat zij de zorg daadwerkelijk hebben geleverd. Wij zien inderdaad dat dit grotendeels gebeurd. We lopen  dus nog wel een risico dat de uiteindelijke kosten hoger worden dan € 4,7 miljoen.

 1. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

 1. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2019, nummer 14.

TOELICHTING EN UITVOERING

 1. Beleidskader

De tweemaandsrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de verordening 212 gemeente Buren.

 1. Effectmeting, planning en evaluatie

In 2020 wordt samen met de gemeenteraad de tweemaandsrapportage geëvalueerd.

 1. Financiën

Samenvattend is de financiële mutatie:

Stand

2019

2020

2021

2022

Wijziging begroting

329.250

N

0

0

0

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is (V = Voordeel / N = nadeel):

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart - april

332.250

V

Mutatie programma Inwonerszaken

465.500

2,81%

N

Mutatie programma Ruimte

245.750

1,72%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

109.500

0,35%

N

Mutatie begroting

329.250

N

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-
rapportage t/m september

3.000

N

Voorstellen tot budgetoverheveling
We stellen bij deze rapportage voor om elf budgetten alvast over te hevelen naar 2020. Het gaat hier om elf onderwerpen waarvan reeds de financiële verplichting is aangegaan voor het eerste kwartaal van 2020 of waarvan de kans groot is dat de verplichting in het eerste kwartaal 2020 tot uitvoering komt. De overige onderwerpen met bijbehorende budgetten stellen we pas voor bij de jaarrekening 2019 in afwachting van het definitieve resultaat 2019.

Omzetting voorziening Frictiekosten organisatieontwikkeling naar reserve frictiepot organisatieontwikkeling
In 2018 heeft u besloten om een voorziening van € 627.000 te vormen voor frictiekosten die voorvloeien uit de reorganisatie per 1 oktober 2018. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat deze pot geen voorziening is, maar een bestemmingsreserve. Op (dwingend) advies van de accountant is dat aangepast. Dit heeft u bevestigd bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2018.
In de primitieve begroting 2019 was ondertussen al een onttrekking uit de voorziening geraamd voor de kosten in 2019 van € 358.000. Omdat deze voorziening niet bestaat, wordt de onttrekking uit de voorziening frictiepot organisatieontwikkeling gecorrigeerd naar een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling. Deze aanpassing betreft een administratieve correctie en heeft geen financiële gevolgen.

Investering rehabilitatie wegen
Bij de programmabegroting 2017 is voor drie jaar een krediet beschikbaar gesteld om in totaal zes wegen te rehabiliteren. Onder rehabilitatie verstaan we het vervangen van de totale wegconstructie inclusief de fundering. In 2019 staan de volgende drie wegen gepland:

 1. bij de Marsdijk hoefden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd te worden die wel waren begroot. Dit ging om werkzaamheden aan de fundering en het verstevigen van stalen wapening in de asfalt laag. Voor de versteviging van de stalen wapening gaf de eigenaar van de dijk geen toestemming waardoor we € 217.000 minder uitgaven aan deze rehabilitatie.
 2. bij de Essenbos en de Oostertiendweg bleek dat er een vermenging was opgetreden tussen het grondlichaam (aardebaan), de fundering en de asfalt constructie. Het was dus niet meer mogelijk om gescheiden te ontgraven. Gescheiden ontgraven geeft de mogelijkheid om materialen her te gebruiken. Dit is duurzamer en goedkoper. Helaas hebben we dit bij de Essenbos en Oostertiendweg niet kunnen doen waardoor we meer kosten kwijt waren in de afvoer en verwerking van de verontreinigde grondstoffen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 239.500.

In totaal is er een overschrijding van € 122.500 (€ 239.500 - € 217.000). Deze overschrijding geeft een extra jaarlast van € 2.500. Het betreft hier afschrijvingslasten uitgaande van onderhoudsniveau Basis met een geraamde levensduur fundering van 50 jaar. Gelet op het geringe financiële effect voor volgend jaar verwerken we deze extra afschrijvingslasten niet via deze rapportage, maar wachten we tot volgend jaar. Volgend jaar actualiseren we de totale lijst met investeringen na het vaststellen van de jaarrekening 2019.

 1. Communicatie

Er vindt geen aparte communicatie over de tweemaandsrapportage plaats.

 1. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de tweemaandsrapportage.

 1. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

 • Raadsbesluit
 • U kunt de tweemaandsrapportage mei t/m september 2019 raadplegen via deze link.

Inlichtingen bij:   
Naam   R. van Nifterik       
Team   Advies