Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tweemaandsrapportage tot en met september 2019. We geven hier een samenvatting weer van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2019. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De toelichting op de mutatie leest u door op het symbool V te klikken onder het icoontje.

Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerzaken?
TaakveldOnderwerpMutatie 2019V / NInc / Str
Samenkracht en burgerparticipatie(taalniveau) statushouders110.500NINC
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over het versterken van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet Inburgering inburgeren. Gemeenten moeten zich oriënteren op de regierol inburgering, zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De extra kosten hiervoor zijn € 30.500. Verder komt de aparte uitkering van het rijk voor het vestigen van statushouders van € 80.000 te vervallen. In beide gevallen worden we gecompenseerd door een extra ontvangst uit de algemene uitkering n.a.v. de mei- en septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.
Samenkracht en burgerparticipatieVisie op kerngericht werken (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)40.000VINC
De visie op kerngericht werken staat gepland voor begin 2020. Om de effecten van de pilots zo goed mogelijk te meten breiden we deze in tijd uit. Het onderzoek vindt dan ook begin 2020 plaats. Hiermee kunnen we resultaten meten over een langere periode. Door deze aanpassing verwachten we een deel van het totale budget pas in 2020 te gebruiken. De toezegde bijdrage van de provincie ontvangen we wel in 2019 (totaal € 50.000, gelijk aan het gemeentelijk deel). Doordat de verwachte uitgaven in 2019 € 60.000 zijn is het deel wat we voorstellen over te hevelen naar 2020 € 40.000.
Sportbeleid en activeringSportakkoord15.000NINC
We hebben een verzoek ingediend bij Vereniging Sport en Gemeenten voor de totstandkoming van lokale/ regionale sportakkoorden.
Hiervoor maken we extra kosten voor procesbegeleiders (sportformateurs). Indien er al een lokaal/ regionaal sportakkoord is gesloten wordt per gemeente een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor deze extra gemaakte kosten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering n.a.v. de mei en septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.
Sportbeleid en activeringSportbeleid en activering (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)17.000VINC
Bedoeld voor open clubs, sportweek, vitaliteit e.d. verzoek over te hevelen naar 2020 omdat deze taken nog niet zijn afgerond.
Maatwerkdienstverlening 18-Extra personele inzet Jeugdhulp245.000NINC
We hebben dit jaar kosten moeten maken voor extra personele inzet om de aanvragen tijdig te kunnen verwerken. Dit is een bedrag van € 245.000.

Via de mei- en septembercirculaire ontvangen we extra gelden hiervoor, namelijk € 592.250.
BurgerzakenBurgerzaken reisdocumenten62.000NINC
De opbrengst van de reisdocumenten is lager. Ook de afdracht aan het rijk van de rijksleges is lager, maar per saldo is de netto opbrengst voor gemeente Buren € 62.000 lager. Dit is een Landelijke trend, die is ontstaan door de overgang van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar.
Hierdoor ontstaan pieken en dalen. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is hiermee rekening gehouden.
Geëscaleerde zorg 18-Ambulantisering GGZ17.000NINC
In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. We maken hiervoor extra kosten. Het Kabinet stelt hiervoor geld beschikbaar voor het realiseren van de ambities. We worden dus gecompenseerd via de algemene uitkering n.a.v. de septembercirculaire. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.
InkomensregelingenInkomensregelingen75.000NINC
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Dit biedt extra kansen op werk voor onze inwoners die (door een beperking) niet het volledige minimumloon kunnen verdienen. Het gevolg hiervan is dat we meer loonkostensubsidies verstrekken dan begroot. Daarnaast heeft het Rijk het (definitieve) rijksbudget naar beneden bijgesteld. Hierdoor krijgen we minder geld voor uitkeringen.
ArbeidsparticipatieArbeidsparticipatie42.000VINC
Door de krapte op de arbeidsmarkt vinden ook mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt nu makkelijker betaald werk. Daardoor hebben we dit jaar minder geld nodig voor re-integratie en begeleiding dan begroot.
ArbeidsparticipatieArbeidsparticipatie (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)50.000VINC
In totaal hebben we een overschot van € 92.000 We willen volgend jaar € 50.000 van dit overschot gebruiken om in te zetten voor de snellere toeleiding van statushouders naar werk en scholing. Hierin nemen we mee de sociale activering van inwoners met een (hele) lange afstand tot de arbeidsmarkt. We starten hiermee begin 2020. Dit is mede noodzakelijk vanwege de aankomende nieuwe wet inburgering.
Begeleide participatieBegeleide participatie90.000NINC
Werkzaak Rivierenland voert voor ons de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. De totale som loonkosten Wsw steeg meer dan de Rijksvergoeding die we kregen. Daarnaast werd de bedrijfsvoering van Werkzaak duurder.
Voor deze extra gemaakte kosten ontvangen we een compensatie via de algemene uitkering. Per saldo voor de jaarrekening 2019 budgetneutraal.
Mutaties saldo programma Inwonerzaken465.500N
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?
TaakveldOnderwerpMutatie 2019V / NInc / Str
OnderwijshuisvestingGymmaterialen gymzalen (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)14.000VINC
We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2020. De vervanging van gymmaterialen kan met 1 jaar worden uitgesteld. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we efficiënter kunnen inkopen door vervangingen slimmer te combineren.
Wonen en bouwenStijging bijdrage ODR en lagere opbrengst bouwleges360.000NINC
De ODR werkte in de periode januari - augustus 2019 meer uren voor de gemeente Buren dan begroot. Dit komt vooral door de stijging in het aantal vergunningaanvragen. In de eerste acht maanden van 2019 heeft de ODR bijvoorbeeld 81 meer bouwvergunningaanvragen behandeld dan we van tevoren hadden geraamd. Een stijging in het aantal vergunningen heeft ook - weliswaar vertraagd - effect op toezicht en handhaving. Ook hier lijkt het beeld voor 2019 als geheel fors hoger uit te pakken dan begroot. Het gevolg is dat wij verwachten dat we € 180.000, - aan de ODR moeten bijbetalen.
Er zijn hoofdzakelijk meer aanvragen met lage bouwkosten aangevraagd. Vergunningen met lage bouwkosten brengen relatief minder leges op. Het gevolg hiervan is dat we verwachten dat er dit jaar € 180.000, - minder leges inkomsten zijn dan begroot. Dit dus ondanks de stijging van het aantal vergunningen.
Wonen en bouwenWoonvisie (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)10.000VINC
We stellen voor € 10.000 over te hevelen naar 2020, omdat na het regionale woningbouwonderzoek, ook een lokaal woningbouwonderzoek plaatsvindt Dit is een wens van uw raad om helder te krijgen welke woningbouwbehoefte in onze gemeente gewenst is.
Verkeer en vervoerIBOR Avri straatreiniging40.500NINC
We verwachten een overschrijding op het taakveld van ca. € 40.500. Oorzaak hiervan is dat er door AVRI een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden met een hogere inschrijving dan begroot.
De financiële gevolgen vanaf 2020 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020.
Openbaar groen en (openlucht) recreatieIBOR Avri groen164.000NINC
We verwachten een overschrijding op het taakveld van ca. € 164.000 Oorzaak hiervan is dat er door AVRI een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden met een hogere inschrijving dan begroot.
De financiële gevolgen vanaf 2020 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020
Beheer overige gebouwen en grondenSloopkosten dorpshuis het Klokhuis (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)190.000VINC
We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020 aangezien er nog geen raadsbesluit is genomen over het definitief wel of niet slopen.
Beheer overige gebouwen en grondenRestantbudget Vastgoednota (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)40.000VINC
We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020. Enkele werkzaamheden lopen door in 2020 zoals de doorrekening van het IHP.
Ruimtelijke ordeningProject Omgevingswet (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)353.000VINC
In 2019 hebben we minder gedaan aan de implementatie van de omgevingswet dan gepland (zie uitleg hieronder). Om klaar te zijn voor 2021 is het noodzakelijk het budget uit 2019 over te hevelen naar 2020. Redenen: - Er is voor gekozen om eerst eigen mensen in te zetten en met hen alle acties goed voor te bereiden rondom de implementatie en daarna externen in te huren. De inhuur is gestart in september 2019. In 2019 wordt er € 31.900 uitgegeven aan inhuur in plaats van de geraamde € 90.000.
- Bij het opstellen van de omgevingsvisie zijn we eerst opgetrokken met kerngericht werken en hebben we afstemming gezocht met alle lopende sectorale beleidstrajecten voor te beginnen met de visie zelf. Daarom loopt het opstellen ervan deels door in 2020.
- De pilots omgevingsplan zijn gekoppeld aan de omgevingsvisie en worden daarom doorgeschoven naar 2020.
- Aanloopkosten ICT hadden we gepland voor 2019, maar het DSO is nog niet zo ver en we hebben intern besloten om even te wachten op ervaringen van andere gemeenten (om te voorkomen dat kosten uit de hand zouden lopen, we hoeven niet voorop te lopen op dit punt). Maar we moeten we op 1-1-21 klaar zijn, dus het hele digitaliseringsbedrag komt nu in 2020 terecht.
- De kosten voor zaakgericht werken met de instrumenten omgevingswet hadden we in de kadernota in 2018 verdeeld over 3 jaar, maar blijkt intussen beter om dit in 1 keer op te pakken in 2020.
Ruimtelijke ordeningVoorstraat Lienden (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)77.000VINC
In 2017 sloten gemeente en SWB een overeenkomst over het project Voorstraat in Lienden. De SWB realiseert daar een woningbouwlocatie. Het is een meerjarig project. Het aandeel van de gemeente in het project is de inbreng van het perceel van de voormalige gemeentewerf en begeleiding van de bestemmingsplanprocedure. De verkoopopbrengst van het perceel is in 2018 ontvangen. Ten laste van deze opbrengst komen nog kosten van aanpassing van een voetpad, en werkzaamheden van de projectleider, jurist en medewerkers civiel en toezicht. De werkzaamheden lopen na 2019 nog door.
Ruimtelijke ordeningArcheologiebeleid/Erfgoed (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)43.000VINC
De opdracht voor het opstellen van dit beleid is verstrekt. De uitvoering/opstellen loopt door in 2020. Het archeologiebeleid is noodzakelijk voor het opstellen van de omgevingsvisie als onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit (fysieke leefomgeving).
Openbare orde en veiligheidHogere leges APV26.500VINC
We hebben in 2019 meer toezicht op drank- en horeca wet uitgevoerd. Dit heeft geleid tot veel aanvragen en uiteindelijk een hogere legesopbrengst dan begroot.
Economische promotieStad Buren Koepelvisie (voorstel tot budgetoverheveling naar 2020)25.000VINC
De recreatieve en toeristische visie Stad Buren wordt in 2020 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het budget moet beschikbaar blijven voor het opstellen van de hiervoor genoemde visie.
Fysieke bedrijfsinfrastructuurLagere OZB grond Doejenburg II16.500VINC
De waarde van de grond op Doejenburg II is lager dan geraamd. Hierdoor hoeven we minder belasting af te dragen.
AfvalBTW baten op de afvalstoffenheffing19.750VINC
Als gemeente ontvangen alle regiogemeente jaarlijks BTW baten op de afvalstoffenheffing. In onze begroting hebben we hier een bedrag geraamd van € 242.851. De bestuursrapportage Avri spreekt van BTW baten voor de gemeente Buren van € 262.600. Dit verschil zorgt voor een financiële meevaller van € 19.749.
Crisisbeheersing en BrandweerLagere bijdrage VRGZ15.500VINC
Na de overdracht van kazerne Buren aan de VRGZ valt de bijdrage, na herberekening, lager uit.
MilieubeheerEnergie coöperatie eCo Buren20.000NINC
Voor bijeenkomsten met inwoners en ondersteuning van de energiecoöperatie eCo Buren is budget gebruikt van het Milieujaarprogramma. Aangezien dit budget nog niet toereikend is voor bewonersparticipatie heeft er een overschrijding plaatsgevonden.
Mutaties saldo programma Ruimte245.750V
Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?
TaakveldOnderwerpMutatie 2019V / NInc / Str
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsMei- & Septembercirculaire 2019726.500VINC
Uit de septembercirculaire 2019 blijkt dat we in 2019 € 726.500, - extra ontvangen. Dit bedrag is wel bedoeld om extra lasten in de begroting mee te bekostigen. De extra lasten zijn verwerkt bij het desbetreffende taakveld. Het gaat hierbij om:
- extra kosten Jeugdzorg, € 245.000 (taakveld Maatwerkdienstverlening 18-)
- statushouders, € 110.000 (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie)
- participatiewet, € 123.000 (taakvelden Inkomensregelingen, Begeleide participatie en arbeidsparticipatie)
- Sportakkoord, € 15.000 (taakveld sportbeleid en activering)
- Ambulantisering GGZ, € 17.000 (taakveld Geëscaleerde zorg 18-)
In totaal stijgen de lasten met € 510.000. We worden dus gecompenseerd voor de stijgende lasten vanuit de algemene uitkering.
OverheadVastgoedinformatie16.000NINC
Dit jaar is veel gebruik gemaakt van de vastgoedinformatie. Dit heeft geleidt tot extra vragen uit de organisatie. Deze extra vragen zijn aanleiding geweest om een kwaliteitsslag te maken, waardoor de informatie vanuit de vastgoedinformatie is verbeterd en toegankelijker gemaakt.
OverheadICT175.000VINC
We verwachten in 2019 een batig saldo bij ICT (I&A-plan 2017-2021). Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een batig saldo van de ICT-dienstverlening. Vanuit dit batig saldo storten we € 75.000 in de reserve I&A-plan 2017-2021. We storten minder, omdat de omvang van de reserve voldoende is om de kosten binnen de huidige cyclus van vier jaar op te vangen.
OverheadSalariskosten CAO - premie ABP50.000NINC
Afgelopen zomer is de nieuwe CAO vastgesteld voor de salarissen 2019 en 2020. Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%. Daarnaast krijgt iedere medewerker een eenmalige uitkering van € 750. Bovendien stijgt de ABP premie vanaf 01-01-2019 met 1,4%. Het effect van deze aanpassingen is dat de salariskosten in 2019 toenemen met € 345.000. We hebben in de begroting rekening gehouden met een toename van € 295.000. De extra salariskosten in 2019 zijn € 50.000.
OverheadVerlofsparen (oude regeling)36.000NINC
In het verleden heeft er een regeling bestaan voor medewerkers om verlofdagen niet op te nemen, maar om te zetten in geld. Hierdoor konden ze eerder stoppen met werken. Daar hebben toen 2 medewerkers gebruik van gemaakt. Eén medewerker is al lang met pensioen. Zijn gespaarde gedeelte is toen verrekend.
Van een andere medewerker die al lang bij een andere gemeente werkt stond er nog steeds een verplichting op onze balans. In 2017 zijn onze begrotingsvoorschriften (BBV) gewijzigd. Dat was voor ons reden om een nieuwe administratie op te zetten. Alle tussenrekeningen zijn toen opgeschoond. Ook de verplichting voor deze medewerker. Dit is ten onrechte gebeurd.
Door deze correctie komt het geld weer beschikbaar voor de oud-medewerker, zodra hij er aanspraak op doet.
OverheadFrictiepot Organisatieontwikkeling0VINC
In 2018 heeft u besloten om een voorziening van € 627.000 te vormen voor frictiekosten die voorvloeien uit de reorganisatie per 1 oktober 2018. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant aangegeven dat deze pot geen voorziening is, maar een bestemmingsreserve. Op (dwingend) advies van de accountant is dat aangepast. Dit heeft u bevestigd bij het raadsbesluit van de jaarrekening 2018.
In de primitieve begroting 2019 was ondertussen al een onttrekking uit de voorziening geraamd voor de kosten in 2019 van € 358.000. Omdat deze voorziening niet bestaat, wordt de onttrekking uit de voorziening frictiepot organisatieontwikkeling gecorrigeerd naar een onttrekking uit de reserve frictiepot organisatieontwikkeling.
Deze aanpassing betreft een administratieve correctie en heeft geen financiële gevolgen.
OZB woningenOZB woningen25.000VINC
De opbrengst van de OZB woningen is € 51.000 hoger. Maar ook de uitvoeringskosten zijn € 26.000 hoger. Per saldo levert dit een voordeel op van € 25.000.
De eenmalige hogere uitvoeringskosten heeft te maken met de omschakeling naar een andere taxatiemethode van de woningen. Van inhoud naar woonoppervlakte.
Mutaties reservesStorting in reserve I&A plan75.000NINC
Zie voor een nadere toelichting taakveld Overhead, onderdeel ICT.
Mutaties reservesStorting in reserve Overlopende posten859.000NINC
We stellen voor budgetten van 11 onderwerpen over te hevelen naar 2020. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende taakveld:
- Sportbeleid en activering, € 17.000 (taakveld sportbeleid en activering);
- Arbeidsparticipatie, € 50.000 (taakveld Arbeidsparticipatie);
- Gymmaterialen gymzalen, € 14.000 (taakveld Onderwijshuisvesting);
- Woonvisie, € 10.000 (taakveld Wonen en bouwen);
- Sloopkosten 't Klokhuis, € 190.000 (taakveld Beheer overige gebouwen en gronden);
- Restantbudget Vastgoednota, € 40.000 (taakveld Beheer overige gebouwen en gronden);
- Project Omgevingswet, € 353.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Project Voorstraat Lienden, € 77.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Archeologiebeleid, € 43.000 (taakveld Ruimtelijke ordening);
- Stad Buren koepelvisie, € 25.000 (taakveld Economische promotie).
- Visie op kerngericht werken, € 40.000 (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie)
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering109.500N

Het gevolg voor het verwacht rekeningresultaat 2019 is:

Mutatie 2019

% afwijking t.o.v. programmatotaal

V / N

Vastgesteld rekening resultaat 2019 na tweemaandsrapportage maart - april

332.250

V

Mutatie programma Inwonerszaken

465.500

2,81%

N

Mutatie programma Ruimte

245.750

1,72%

V

Mutatie programma Bedrijfsvoering

109.500

0,35%

N

Mutatie begroting

329.250

N

Verwacht rekening resultaat 2019 na tweemaands-rapportage t/m september

3.000

V

Investeringen

Rehabilitatie wegen
Bij de programmabegroting 2017 is voor drie jaar een krediet beschikbaar gesteld om in totaal 6 wegen te rehabiliteren. Onder rehabilitatie verstaan we het vervangen van de totale wegconstructie inclusief de fundering. Het beschikbare gestelde krediet voor 6 wegen is € 1.562.220.
De wegen die het betreft in 2019 zijn de Marsdijk, Essenbos en de Oostertiendweg:

  1. bij de Marsdijk hoefden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd te worden die wel waren begroot. Dit ging om werkzaamheden aan de fundering en het verstevigen van stalen wapening in de asfalt laag. Voor de versteviging van de stalen wapening gaf de eigenaar van de dijk geen toestemming waardoor we € 217.000 minder uitgaven aan deze rehabilitatie.
  2. bij de Essenbos en de Oostertiendweg bleek dat er een vermenging was opgetreden tussen het grondlichaam (aardebaan), de fundering en de asfalt constructie. Het was dus niet meer mogelijk om gescheiden te ontgraven. Gescheiden ontgraven geeft de mogelijkheid om materialen her te gebruiken. Dit is duurzamer en goedkoper. Helaas hebben we dit bij de Essenbos en Oostertiendweg niet kunnen doen waardoor we meer kosten kwijt waren in de afvoer en verwerking van de verontreinigde grondstoffen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 239.500.

De werkzaamheden werden gelijktijdig uitgevoerd. We werden pas tijdens het werk geconfronteerd met verontreinigde grondstoffen. Stoppen van de uitvoering was daarmee geen optie meer.

In totaal is er een overschrijding van € 122.500 (€ 239.500 - € 217.000). Deze overschrijding geeft een extra jaarlast van € 2.500. Het betreft hier afschrijvingslasten uitgaande van onderhoudsniveau Basis met een geraamde levensduur fundering van 50 jaar. Gelet op het geringe financiële effect voor volgend jaar verwerken we deze extra afschrijvingslasten niet via deze rapportage, maar wachten we tot volgend jaar. Volgend jaar actualiseren we de totale lijst met investeringen na het vaststellen van de jaarrekening 2019.

Reserve Informatie & Automatiseringsplan 2017-2021
We verwachten in 2019 een batig saldo bij ICT (I&A-plan 2017-2021). Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een batig saldo van de ICT-dienstverlening. Vanuit dit batig saldo storten we € 75.000 in de reserve I&A-plan 2017-2021. We storten minder, omdat de omvang van de reserve voldoende is om de kosten binnen de huidige cyclus van vier jaar op te vangen.

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandsrapportages.
Bij de begroting 2020 zijn ook de risico's 2019 en het beschikbare weerstandsvermogen opnieuw bepaald. De ratio is 1,6 (ruim voldoende) en is iets afgenomen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019.